Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Conditional Flow Control Part-I

E-mail Print PDF

Conditional Flow Control: Conditional flow like in any other programming language is used for controlling execution a block of code, when a condition is true.

if then else

if then else is used for checking for a condition and if condition is true, then the block of code inside the {} is excuted.

Syntax

if bool-exp [then] {action; ...} [else if bool-exp [then] {action; ...}] [else {action; ...}]

Syntax : if

if (condition) {

statements;

};

Syntax : if-else

if (condition) {

statements;

} else {

statements;

};

Syntax : nested if-else-if

if (condition) {

statements;

} else if (condition) {

statements;

} else {

statements;

};

if then else clause comprises one action, the semicolon comes at the end of the clause and not after each action block within the clause.

Example - if then else

  1 <'

  2 extend sys {

  3   run() is also {

  4     var a : int = 10;

  5     var b : int = 11;

  6     var c : int = 12;

  7     outf("a = %d b = %d\n",a,b);

  8     if a > b {

  9       out("a is greater then b");

 10     } else {

 11       out("a is less then b");

 12     };

 13     if (a > b) then { // then is optional

 14       out("a is greater then b");

 15     } else if (b > c) then {

 16       out("b is greater then c");

 17     } else if (c > a) then  {

 18       out("c is greater then a");

 19     };

 20   };

 21 };

 22 '>

Simulator Output

a = 10 b = 11

a is less then b

c is greater then a

case labeled-case-item

Execute an action block based on whether a given comparison is true. Evaluates the case-exp and executes the first action-block for which label-case-item matches the case-exp. If no label--case-item equals the case-exp, executes the default-action block, if specified.

Syntax

case case-exp {labeled-case-item; ... [default: {default-action; ...}]}

Example - case labeled-case-item

  1 <'

  2 struct packet {

  3     length: int;

  4     keep length < 513;

  5     keep length > 63;

  6 };

  7

  8 struct tx_gen {

  9     ! packet: packet;

 10

 11    txgen () is {

 12      var i : int = 4;

 13      for i from 0 to 4 do {

 14        gen packet;

 15        packet_class();

 16      };

 17    };

 18

 19    packet_class () is {

 20      outf("Current size of packet : %d ",packet.length);

 21      case packet.length {

 22          64:          {

 23                     out("minimal packet");

 24                  };

 25          [65..256]:   {

 26                     out("short packet");

 27                  };

 28          [256..512]:  {

 29                     out("long packet");

 30                  };

 31          default:     {

 32                     out("illegal packet length");

 33                  };

 34      };

 35    };

 36 };

 37

 38 extend sys {

 39   U_txgen : tx_gen;

 40   run() is also {

 41     U_txgen.txgen();

 42   };

 43 };

 44 '>

Simulator Output

Current size of packet : 175 short packet

Current size of packet : 479 long packet

Current size of packet : 78 short packet

Current size of packet : 438 long packet

Current size of packet : 158 short packet

case bool-case-item

 Evaluates the bool-exp conditions one after the other; executes the action-block associated with the first TRUE bool-exp. If no bool-exp is TRUE, executes the default-action-block, if specified.

Each of the bool-exp conditions is independent of the other bool-exp conditions, and there is no main case-exp to which all cases refer. This case action has the same functionality as a single if then else action in which you enter each bool-case-item as a separate else if then clause.

 Syntax

 case {bool-case-item; ... [default {default-action; ...}]}

 Example - case bool-case-item

  1 <'

  2 struct packet {

  3     length: int;

4     keep length < 513;

  5     keep length > 63;

  6 };

  7

  8 struct tx_gen {

  9     ! packet: packet;

 10

 11    txgen () is {

 12      var i : int = 4;

 13      for i from 0 to 4 do {

 14        gen packet;

 15        packet_class();

 16      };

 17    };

 18

 19    packet_class () is {

 20      outf("Current size of packet : %d ",packet.length);

 21      case  {

 22          (packet.length == 64)      {

 23                     out("minimal packet");

 24                  };

 25          (packet.length >= 65 && packet.length  <=256)   {

 26                     out("short packet");

 27                  };

 28          (packet.length >=256 && packet.length <= 512)  {

 29                     out("long packet");

 30                  };

31          default     {

 32                     out("illegal packet length");

 33                  };

 34      };

 35    };

 36 };

 37

 38 extend sys {

 39   U_txgen : tx_gen;

 40   run() is also {

 41     U_txgen.txgen();

 42   };

 43 };

 44 '>

Simulator Output

Current size of packet : 175 short packet

Current size of packet : 479 long packet         

Current size of packet : 78 short packet.

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Tuesday, 24 May 2022 23:09 )  
Chat Zalo