Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Verification Of FIFO Part - III

E-mail Print PDF

FIFO Scoreboard

  1 <'
  2 struct fifo_sb {
  3     ! fifo : list of byte;
  4 
  5    addItem(data : byte) is {
  6      if (fifo.size() == 7) {
  7        outf("%dns : ERROR : Over flow detected, current occupancy %d\n",
  8          sys.time, fifo.size());
  9      } else {
 10        fifo.push(data);
 11      };
 12    };
 13 
 14    compareItem (data : byte) is {
 15      var cdata : byte = 0;
 16      if (fifo.size() == 0) {
 17        outf("%dns : ERROR : Under flow detected\n", sys.time);
 18      } else {
 19        cdata = fifo.pop0();
 20        if (data  ! = cdata) {
 21          outf("%dns : ERROR : Data mismatch, Expected %x Got %x\n", 
 22            sys.time, cdata, data );
 23        };
 24      };
 25    };
 26 };
 27 '>

FIFO Driver

   1 <'
   2 struct fifo_driver {
   3   sb : fifo_sb;
   4 
   5   rd_wt     : uint [0..100];
   6   rd_nop_wt : uint [0..100];
   7   wr_wt     : uint [0..100];
   8   wr_nop_wt : uint [0..100];
   9 
  10   keep soft wr_wt == 50;
  11   keep soft rd_wt == 100;
  12   keep soft wr_nop_wt == 100;
  13   keep soft rd_nop_wt == 50;
  14 
  15   rd        : bit;
  16   wr        : bit;
  17 
  18   rd_cmds    : uint;
  19     keep rd_cmds == 100;
  20   wr_cmds    : uint;
  21     keep wr_cmds == 100;
  22 
  23    ! rdDone : bool;
  24    ! wrDone : bool;
  25   
  26   monitorPush()@sys.clk is {
  27     var data : byte = 0;
  28     while (TRUE) {
  29       wait cycle;
  30       if ('top.wr_cs' == 1 &&  'top.wr_en' == 1) {
  31         data = 'top.data_in';
  32         sb.addItem(data);
  33         outf("%dns : Write posting to scoreboard data = %x\n",sys.time, data);
  34       };
  35     };
  36   };
  37 
  38   monitorPop()@sys.clk is {
  39     var data  : byte = 0;
  40     while (TRUE) {
  41       wait cycle;
  42       if ('top.rd_cs' == 1 &&  'top.rd_en' == 1) {
  43         data = 'top.data_out';
  44         sb.compareItem(data);
  45         outf("%dns : Read posting to scoreboard data = %x\n",sys.time, data);
  46       };
  47     };
  48   };
  49 
  50   go()@sys.clk is {
  51     // Assert reset first
  52     reset();
  53     // Start the monitors
  54     wait [5]*cycle;
  55     outf("%dns : Starting Pop and Push monitors\n",sys.time);
  56     start monitorPop();
  57     start monitorPush();
  58     outf("%dns : Starting Pop and Push generators\n",sys.time);
  59     start genPush();
  60     start genPop();
  61 
  62     while ( ! rdDone &&  ! wrDone) {
  63       wait cycle;
  64     };
  65     wait [10]*cycle;
  66     outf("%dns : Terminating simulations\n",sys.time);
  67     stop_run();
  68   };
  69 
  70   reset()@sys.clk is {
  71     wait [5]*cycle;
  72     outf("%dns : Asserting reset\n",sys.time);
  73     'top.rst' = 1'b1;
  74     // Init all variables
  75     rdDone = FALSE;
  76     wrDone = FALSE;
  77     wait [5]*cycle;
  78     'top.rst' = 1'b0;
  79     outf("%dns : Done asserting reset\n",sys.time);
  80   };
  81 
  82   genPush()@sys.clk is {
  83     var data : byte = 0;
  84     for {var i : uint = 0; i < wr_cmds; i = i + 1} do {
  85        gen wr keeping {
  86          soft it == select {
  87            wr_wt     : 1;
  88            wr_nop_wt : 0;
  89          };
  90        };
  91        gen data;
  92        wait cycle;
  93        while ('top.full' == 1'b1) {
  94         'top.wr_cs'   = 1'b0;
  95         'top.wr_en'   = 1'b0;
  96         'top.data_in' = 8'b0;
  97         wait cycle; 
  98        };
  99        if (wr == 1) {
 100          'top.wr_cs'   = 1'b1;
 101          'top.wr_en'   = 1'b1;
 102          'top.data_in' = data;
 103        } else {
 104          'top.wr_cs'   = 1'b0;
 105          'top.wr_en'   = 1'b0;
 106          'top.data_in' = 8'b0;
 107        };
 108     };
 109     wait cycle;
 110     'top.wr_cs'   = 1'b0;
 111     'top.wr_en'   = 1'b0;
 112     'top.data_in' = 8'b0;
 113     wait [10]*cycle;
 114     wrDone = TRUE;
 115   };
 116   
 117   genPop()@sys.clk is {
 118     for {var i : uint = 0; i < rd_cmds; i = i + 1} do {
 119        gen rd keeping {
 120          soft it == select {
 121            rd_wt     : 1;
 122            rd_nop_wt : 0;
 123          };
 124        };
 125        wait cycle;
 126        while ('top.empty' == 1'b1) {
 127         'top.rd_cs'   = 1'b0;
 128         'top.rd_en'   = 1'b0;
 129         wait cycle; 
 130        };
 131        if (rd == 1) {
 132          'top.rd_cs'   = 1'b1;
 133          'top.rd_en'   = 1'b1;
 134        } else {
 135          'top.rd_cs'   = 1'b0;
 136          'top.rd_en'   = 1'b0;
 137        };
 138     };
 139     wait cycle;
 140     'top.rd_cs'   = 1'b0;
 141     'top.rd_en'   = 1'b0;
 142     wait [10]*cycle;
 143     rdDone = TRUE;
 144   };
 145 };
 146 '>

   Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Sunday, 03 April 2022 21:26 )  
Chat Zalo